Twój koszyk jest pusty

Zacznij zakupy

Regulamin Sklepu

Polityka Prywatności

 § 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego („Regulamin”) wydany jest przez ROYAL CLINIC reprezentowaną przez WALDER Sp. Z o.o. Sp.K. zwanego dalej Podmiotem z siedzibą w Pabianicach 95-200 ul. Baczyńskiego 36, NIP 7311996838, REGON 100627061, wpisaną w KRS 0000322041.
  2. Regulamin określa zasady:
  • sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony internetowej royalclinic.pl
  • innych funkcjonalności strony internetowej www.royalclinic.pl
  1. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie www.royalclinic.pl.

 § 2 Definicje

 • Klient – odpowiednio: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub Konsument który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub, osoba prawna lub, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,  dokonujący w swoim imieniu czynności z Podmiotem dostępnych na stronie www.royalclinic.pl;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca w swoim imieniu czynności z Podmiotem dostępnych na stronie www.royalclinic.pl, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Koszyk – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca stworzenie listy Towarów do Zamówienia;
 • Materiały – wszystkie materiały i informacje, także będące utworami zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zamieszczone przez Klientów w Serwisie,
 • Numer zamówienia – unikalny numer przypisany indywidualnie przez Podmiot do każdego Zamówienia;
 • Serwis – serwis prowadzony przez Podmiot pod adresem www.royalclinic.pl, tym sklep internetowy,
 • Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży w Serwisie,
 • Zamówienie – wiążąca oferta złożona przez Klienta, sprzedaży przez Podmiot Towaru wskazanego przez Klienta za cenę określoną w Serwisie, złożona z użyciem mechanizmu zamawiania dostępnego w Serwisie.
 • VOUCHER – dokument dostępny do nabycia za pośrednictwem Strony Internetowej, uprawniający jego posiadacza do pokrycie w całości lub w części ceny usługi Sprzedawcy.

 

 § 3 Serwis

 1. W Serwisie udostępnia się następujące funkcjonalności:
 • złożenie Zamówienia;
 • informacja o statusie i historii Zamówień;
 • komunikacja pomiędzy Klientem i Podmiotem.
 1. Korzystanie z Serwisu wymaga dysponowania komputerem lub urządzeniem mobilnym z dostępem do sieci Internet wyposażonym w najnowszą dostępną wersję przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari lub innej porównywalnej.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 3. Klient może zaprzestać korzystania z Serwisu w każdym momencie.
 4. Adres e-mail i numer telefonu podany przez Klienta w toku składania Zamówienia lub zgłaszania Rezerwacji lub podczas rejestracji Konta będzie wykorzystywany przez Podmiot do komunikacji z Klientem dotyczącej Zamówień lub pozostałych usług świadczonych przez Podmiot drogą elektroniczną.
 5. Klient może skontaktować się z Podmiotem na każdym etapie składania Zamówienia lub po złożeniu Zamówienia, dzwoniąc na numer telefonu +48 665080848 (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora).

 § 4 Zasady działania Serwisu

 1. Klient może korzystać z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z jego przeznaczeniem, przestrzegając powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminu.
 2. Przy korzystaniu z Serwisu zabronione jest:
 • umieszczanie w Serwisie lub przekazywanie za pośrednictwem Serwisu w jakikolwiek sposób treści, które są niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym zawierających groźby, pomówienia, treści wulgarne, treści sprzeczne z zasadami przyzwoitości, treści naruszające dobra osobiste danej osoby, treści dyskryminujące ze względu na, w szczególności, rasę, narodowość, religię;
 • umieszczanie w Serwisie lub przekazywanie za pośrednictwem Serwisu niezamówionych treści reklamowych lub promocyjnych (tzw. spam);
 • wprowadzenie do Serwisu lub przekazywanie za pośrednictwem Serwisu elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego;
 • podejmowanie przez Klienta prób zakłócania lub przerywania pracy Serwisu, serwerów lub sieci;
 • uzyskiwanie dostępu do danych, które nie są przeznaczone dla Klienta;
 • naruszanie zasad bezpieczeństwa działania sieci Internet;
 • podszywanie się pod inną osobę;
 • podejmowanie działań naruszających dobre imię Podmiotu;
 • podejmowanie działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;
 • przekazywanie nieprawdziwych danych osobowych lub przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych;
 • podejmowanie innych zachowań nagannych lub niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu;
 • wykorzystania bez zgody uprawnionego zdjęć, grafik i innych informacji znajdujących się w Serwisie.

 § 5 Przedmiot praw autorskich

 1. Prawa do Materiałów w tym treści, utworów oraz znaków towarowych występujących w Serwisie przysługują Podmiotowi, Klientom lub innym Podmiotom i korzystają one z ochrony przewidzianej przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Zamieszczając w Serwisie Materiały w tym zdjęcia, grafiki lub inne treści stanowiące utwory lub inne przedmioty praw autorskich Klient udziela Podmiotowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w zakresie niezbędnym do legalnego zamieszczenia treści w Serwisie. Na podstawie powyższego Podmiot ma prawo do:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony w pkt a i b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. W Serwisie mogą być zamieszczane i publikowane przez Klienta wyłącznie Materiały:
 • które nie naruszają praw lub dóbr osobistych Podmiotu lub osób trzecich;
 • które są wolne od wad prawnych;
 • których wykorzystanie przez Podmiot nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich;
 • które są zgodne z obowiązującym prawem.
 1. Podmiot usuwa Materiały zamieszczone przez Klienta z naruszeniem pkt 3 powyżej.
 2. Klient umieszczając w Serwisie Materiały stanowiące utwory lub inne przedmioty praw autorskich zezwala Spółce na wykonywanie przysługujących mu do tych utworów praw zależnych, w szczególności do zmiany rozmiaru utworów graficznych w celu dostosowania do wymagań Serwisu.
 3. Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w sklepie w obrębie domeny: www.royalclinic.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

 § 6 Towary i ceny

 1. Informacje o Towarach, ich opisy i parametry, w tym techniczne i użytkowe, znajdujące się w Serwisie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Podmiot może dokonywać zmiany w opisach i cenach Towarów bez uprzedzenia i poinformowania. Zmiany nie są wiążące dla Zamówień dokonanych przed zmianą.
 3. Ceny Towarów widoczne w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towarów. Koszty dostawy są podawane odrębnie przy składaniu zamówienia.

 § 7 Zamówienia

 1. W celu dokonania zakupu należy skompletować Towary w Koszyku.
 2. Zamówienia można dokonać z poziomu Konta lub jako Klient niezarejestrowany, podając adres e-mail oraz numer telefonu. Konto można zarejestrować także w trakcie składania Zamówienia.
 3. Po skompletowaniu Zamówienia Klient określa sposób zapłaty za Zamówienie spośród mechanizmów udostępnianych przez Podmiot. Zmiana sposobu zapłaty po złożeniu Zamówienia nie jest możliwa.
 4. Przed przyjęciem Zamówienia Serwis prezentuje Klientowi wszystkie informacje o Zamówieniu w celu sprawdzenia poprawności Zamówienia.
 5. Spółka niezwłocznie potwierdza Zamówienie wiadomością e-mail po dokonaniu przez Klienta zapłaty kwoty Zamówienia. Potwierdzenie zawiera numer Zamówienia, Towar, ilość, cenę, sposób i termin płatności. Przed potwierdzeniem Zamówienia Podmiot może skontaktować się telefonicznie z Klientem w celu ustalenia szczegółów Zamówienia.
 6. Zamówienie jest wiążące dla Klienta i Podmiotu z momentem otrzymania potwierdzenia Zamówienia i stanowi zawarcie umowy sprzedaży o treści określonej w Zamówieniu, Regulaminie i przepisach prawa.
 7. Zamówienia są utrwalane i zabezpieczane przez Podmiot i są udostępniane Klientowi na jego udokumentowane żądanie.
 8. Do Zamówień składanych przez Klientów nie będących Konsumentami nie stosuje się art. 661 §1-3 k.c.

§ 8 Płatności

 1. Podmiot akceptuje zapłatę bezgotówkową za Zamówienie, za pośrednictwem metod obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Serwisu.
 2. Klient zostaje przeniesiony do strony internetowej lub aplikacji dostawcy usług płatniczych Serwisu, aby opłacić Zamówienie. Otrzymanie zapłaty Podmiot potwierdza wiadomością e-mail.
 3. Płatności oraz zwroty są dokonywane poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. Jeśli zwrot następuje na rachunek lub instrument płatniczy prowadzony w walucie obcej, koszty ewentualnych przewalutowań ponosi Klient.
 4. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu Klient zgłasza żądanie wystawienia faktury, która dokumentuje dokonaną na jego rzecz sprzedaż, zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, chyba że obowiązek wystawienia faktury powstaje z mocy prawa.
 5. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Spółkę faktur elektronicznych w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści, w formacie pdf na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe nie wyklucza możliwości wysyłania przez Spółkę faktur w formie papierowej na wskazany przez Klienta adres, w szczególności w przypadku niedostępności systemu elektronicznego przesyłania faktur.
 6. W przypadku nie otrzymania wpłaty w terminie 48h zamówienie zostanie anulowane.

 § 9 Dostawa, zasady i sposób wykorzystania Vouchera upominkowego

 1. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia w formie pdf w załączniku. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Podmiotu.
 2. W przypadku zakupu vouchera  i wybraniu opcji odbiór osobisty – Nabywca w terminie do dnia wykorzystania Vouchera może odebrać bon – tj. 180 dni od dnia zakupu.
 3. W przypadku niezrealizowania bonu upominkowego w terminie  – Nabywcy nie przysługuje zwrot niewykorzystanej kwoty bądź równowartości za zabieg. Sprzedawca dopuszcza możliwość zrealizowania usługi w ramach zakupionego Vouchera po terminie ważności w przypadku wcześniejszego kontaktu ze Sprzedawcą i indywidualnego rozpatrzenia problemu.
 4. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie zakupionego produktu elektronicznego w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności prawnej.
 5. Wykorzystanie Vouchera jest możliwe po wcześniejszym umówieniu terminy wizyty osobiście w Wieluniu lub poprzez kontakt telefoniczny: +48665080848

 § 10 Reklamacje

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą od Sprzedawcy i są oryginalne.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, w szczególności w przypadku gdy zakupiony Towar okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się.
 3. Konsument może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres : Royal Clinic ul. Królewska 5/7 98-300 Wieluń lub mailowo na adres: kontakt@royalclinic.pl
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i dokona informacji zwrotnej w formie tożsamej jaka była przesłana.
 5. Zwrot kosztów w przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, będzie dokonany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od dnia poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

§ 11 Odstąpienie

 1. Konsument, który zawarł z Podmiotem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Sprzedawca informuje o braku możliwości wymiany na gotówkę vouchera  po dokonanym zakupie. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega również brak możliwości wypłaty nie wykorzystanej kwoty vouchera.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty lub kuriera lub w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@royalclinic.pl.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który rozpoczął pobieranie treści produktu elektronicznego, z wyjątkiem sytuacji, gdy Konsument nie wydał wyraźnej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy lub Podmiot nie poinformował Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia.

§ 12 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest WALDER Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Pabianicach.
 2. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
 1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:
 2. składania i realizacji Zamówień;
 3. składania Zamówień;
 4. rejestracji konta Klienta;
 5. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
 6. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:
 7. marketingu produktów i usług Administratora;
 8. przeprowadzania badania opinii Klienta, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
 9. kontaktu z Klientem w związku ze świadczeniem na jego rzecz usług;
 10. udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
 11. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 12. obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
 13. Dane będą przekazane Podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności Podmiotom powiązanym z Administratorem (np. WALDER Sp.z o.o. Sp.K. z siedzibą w Pabianicach), jak również Podmiotom świadczącym usługi IT, księgowe oraz doradztwa prawnego i marketingowego tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu.
 14. Dane osobowe będą przechowywane przez czas funkcjonowania Konta, jak również czas niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Serwisu oraz realizacji Zamówień. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywanie do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i o rachunkowości.
 15. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług świadczonych przez Administratora jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy i realizacji celów przetwarzania.
 17. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce prywatności. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest z wykorzystaniem adresu: kontakt@royalclinic.pl

§ 13 Pozostałe postanowienia

 1. Podmiot jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
 • zmian organizacyjnych lub prawnych po stronie Podmiotu,
 • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu,
 • zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.
 1. Zmienione warunki Regulaminu zostaną zakomunikowane Klientom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez udostępnienie ich treści w Serwisie, a dodatkowo – w przypadku Klientów posiadających Konto w Serwisie, poprzez przesłanie ich treści na adres e-mail powiązany z Kontem. Klienci posiadający Konto w Serwisie będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 2. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Podmiotem a Klientem jest język polski.
 3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Podmiot informuje Klienta na jego żądanie o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 r.

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA

OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszy formularz proszę przekazać osobiście lub przesłać na adres Podmiotu albo przesłać na adres e-mail kontakt@royalclinic.pl

Adresat: WALDER Sp. Z o.o. Sp.K. z siedzibą w Pabianicach

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Data odbioru towaru: __________________________________________________

Imię i nazwisko osoby odstępującej od umowy: __________________________________________________________________________

Adres osoby odstępującej od umowy: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Telefon:________________________

Adres e-mail:____________________

Proszę dokonać zwrotu należności na niniejszy numer rachunku bankowego: