Regulamin konkursu „Dzień Dziecka” Royal Clinic Medical Spa

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Royal Clinic Medical SPA, ul. Królewska 5/7, 98-30 Wieluń, NIP: 7311996838

2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/royalclinicmedicalspa (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć

skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

6. Konkurs trwa od 01.06.2021 r. do 02.06.2021 r. do godziny 23:59.

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 04.06.2021 r. za pośrednictwem FanPage.

8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub

aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega: napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie Jakie emocje kojarzą Ci się z dzieciństwem?

11. W konkursie zostanie wybranych 4 zwycięzców.

10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą 4 komentarze, które ich zdaniem są najbardziej ciekawe, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody

za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

1. Nagrodami w konkursie są:

· zabieg Ergolift z maseczką

· zabieg Endermologii na ciało

· zabieg Oczyszczania wodorowego Aquasure H2

· zabieg Tlenoterapii Hiperbarycznej w Komorze Tlenowej

12. Nagrodę można odebrać w postaci bonu podarunkowego w siedzibie firmy pod adresem ul. Królewska 5/7, 98-300 Wieluń lub umówić się na zabieg telefonicznie pod numerami tel. 438430099 lub 665080848.

13. Nagrodę, czyli zabieg należy zrealizować do 02.07.2021 r. Po tym terminie nagroda

traci ważność.

14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy

rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie

Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie

fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać

wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.